HDL 14TB

56,000,000ریال
ماهانه + 20,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 14000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

HDL 28TB

76,000,000ریال
ماهانه + 20,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 28000
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد

HDL 42TB

96,000,000ریال
ماهانه + 20,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 42000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

HDL 56TB

106,000,000ریال
ماهانه + 20,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 56000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

HDL 84TB

166,000,000ریال
ماهانه + 55,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 84000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

HDL 140TB

226,000,000ریال
ماهانه + 55,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 140000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها

HDL 190TB

259,000,000ریال
ماهانه + 55,000,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 190000GB
 • پهنای باند ماهیانه تا ۳۳۰ ترابایت (نامحدود)
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان
 • توضیحات فنی No Raid , No Data Protection, No Backup
 • امنیت داده در صورت نیاز به بک آپ همزمان و محافظت اطلاعات در برابر خرابی یا سرویس پشتیبان همزمان در کشور دیگر نیاز به هماهنگی فنی و پرداخت هزینه فضای مازاد می باشد
 • زمان تحویل ۲ تا ۱۴ روز کاری پس از سفارش بر اساس حجم سفارشات ووضعیت دیتاسنتر ها