نمایندگی فروش سرور مجازی

شروع فروش سرور مجازی با نمایندگی VPS پنل قدرتمند مدیریت ، ماژول نمایندگی تحویل فوری VPS برای WHMCS

نمایندگی فروش سرور مجازی

شروع فروش سرور مجازی با نمایندگی VPS پنل قدرتمند مدیریت ، ماژول نمایندگی تحویل فوری VPS برای WHMCS

EVR1-NVMe

شروع قیمت از   2,980,000ریال
ماهانه

VPS Users# 2
33% Complete

IP# 2IPv4
14% Complete

Storage 30GB NVMe
12% Complete

RAM 1GB
4% Complete

#Core 1
25% Complete

BW 1TB
12% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس

EVR2-NVMe

1,080,000ریال
ماهانه

VPS Users# 3
50% Complete

IP# 2IPv4
14% Complete

Storage 40GB NVMe
16% Complete

RAM 2GB
8% Complete

#Core 1
25% Complete

BW 2TB
25% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس

EVR4-NVMe

1,680,000ریال
ماهانه

VPS Users#
100% Complete

IP# 3IPv4
21% Complete

Storage 80GB NVMe
33% Complete

RAM 4GB
16% Complete

#Core 2
50% Complete

BW 4TB
50% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس

EVR8-NVMe

2,980,000ریال
ماهانه

VPS Users#
100% Complete

IP# 5IPv4
35% Complete

Storage 120GB NVMe
50% Complete

RAM 8GB
33% Complete

#Core 3
75% Complete

BW *
100% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس

EVR16-NVMe

5,480,000ریال
ماهانه

VPS Users#
100% Complete

IP# 10IPv4
71% Complete

Storage 200GB NVMe
83% Complete

RAM 16GB
66% Complete

#Core 4
100% Complete

BW *
100% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس

EVR24-NVMe

7,680,000ریال
ماهانه

VPS Users#
100% Complete

IP# 14IPv4
100% Complete

Storage 240GB NVMe
100% Complete

RAM 24GB
100% Complete

#Core 4
100% Complete

BW *
100% Complete


در هر زمان میتوانید منابع نمایندگی خود را با ارتقا پلن افزایش بدهید
امکان ارائه تعداد بیشتر IP در صورت درخواست برای ارائه تعداد بیشتر سرور مجازی وجود دارد
قابلیت بوت ، ریبوت و خاموش کردن سرور های ارائه شده به کاربران از پنل مستقل نمایندگیو پنل اختصاصی هر کاربر
کنترل پنل کامل مستقل همه سرور های سفارش داده شده برای کاربران شما با قابلیت مدیریت تمامی ابعداد سرور به همراه نصب اولیه و مجدد خودکار نسخه های مختلف سیستم عامل های لینوکس ، ویندوز ، میکروتیک ،
قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی
با قابلیت ساخت سرور بر مبنای تکنولوژی های KVM کنترل پنل کامل با قابلیت ساخت
آنلاین و فوری سرور مجازی با نصب خودکار انواع سیستم عاملهای لینوکس ، ویندوز ،
میکروتیک، نصب مجدد سیستم عامل ، قابلیت مشاهده و مدیریت منابع مصرفی کلی و جزء به
جزء هر کاربر قابلیت خاموش کردن ، ساسپند کردن و ریست کردن سرور توسط نماینده و
کاربر
سرورهای ارائه شده در دیتاسنترهای اروپایی آلمان و فنلاند بر اساس ظرفیت و غیر قابل انتخاب می باشند

خارج از دسترس