IRDL-10G

299,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 10GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-25G

490,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 25GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-50G

990,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 50GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-100G

1,590,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 100GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-250G

2,290,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک ۲۵0GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-500G

3,090,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 500GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-2000G

8,990,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 2000GB
 • پهنای باند ماهیانه دانلود نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان