IRDL-10G

552,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 10GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-25G

690,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 25GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-50G

1,587,000ریال
ماهانه + 690,000 فقط یکبار پرداخت هزینه راه‌اندازی(Setup)
 • فضای دیسک 50GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-100G

2,484,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 100GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان در صورت فعال کردن SSL
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-250G

4,830,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک ۲۵0GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-500G

6,210,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 500GB
 • پهنای باند ماهیانه نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان

IRDL-2000G

22,770,000ریال
ماهانه
 • فضای دیسک 2000GB
 • پهنای باند ماهیانه دانلود نامحدود
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • گواهی SSL رایگان
 • DNS اختصاصی رایگان